ASM TECHNOLOGY Sp. z o.o. realizuje GRANT zgodnie z umową o powierzenie grantu nr GRANT/106 zawartą dnia 27 luty 2018 r. Grant udzielany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach projektu „Granty na badania i innowacje”. Celem projektu jest przeprowadzenie usługi badawczej pplegającej na ocenie skuteczności technologii separacji ziarna opracowanej przez Zamawiającego.