ASM Technology Sp. z o.o. realizuje projekt nr RPLU.03.09.00-06-015/19 pn. „Internacjonalizacja działalności ASM Technology Sp. z o.o. poprzez udział w międzynarodowej imprezie targowej.” zgodnie z umową nr RPLU.03.09.00-06-0015/19-00 zawartą dnia 14 listopada 2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw, Działania 3.9.

Celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności na rynku krajowym jak i międzynarodowym.

Wartość projektu: 56 756,57 PLN
Dofinansowanie: 37 272,60 PLN