ASM TECHNOLOGY Sp. z o.o. realizuje GRANT zgodnie z umową o powierzenie grantu nr GRANT2/121 zawartą dnia 16 października 2019 r. Grant udzielany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach projektu „Granty na badania i rozwój”. Celem projektu jest przeprowadzenie usługi badawczej w zakresie określenia niezbędnych rozwiązań technicznych dla separatora ziarna wykonanego na podstawie zgłoszenia patentowego
PCT/UA2016/000030, numer publikacji WO2016195615, pozwalającej na uzyskanie wydajności rzeczywistej czyszczenia, co najmniej 100 ton na godzinę.