ASM Technology Sp. z o.o. uzyskała wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt nr POIR.02.03.02-06-0098/20 pn. „Opracowanie innowacyjnej linii technologicznej na potrzeby ASM Technology sp. z o.o.”. objęty umową o dofinansowanie nr POIR.02.03.02-06-0098/20-00 z dnia 08 lipca 2021 r. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B + R + I, Działanie 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP.
Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa ASM Technology Sp. z o.o. na rynku krajowym poprzez opracowanie i wdrożenie do produkcji i sprzedaży innowacyjnych produktów: linii technologicznej przeznaczonej do czyszczenia i separowania ziarna zbóż, roślin oleistych i strączkowych.

Wartość projektu: 335 790,00 zł
Dofinansowanie: 232 050,00 zł