Uprawa współrzędna kukurydzy z trawami

Podstawowym warsztatem pracy plantatora jest ziemia. Może być własnością rolnika lub dzierżawiona, ale w każdym przypadku jej areał jest ograniczony. Im bardziej wykorzystana tym większe korzyści dla gospodarstwa. Stąd wszystkie uprawy współrzędne, wsiewki, w pewnym sensie „powiększają” powierzchnię upraw, a tym samym generują zyski.

 

Od kilkunastu lat obserwuje się stały wzrost udziału kukurydzy w strukturze zasiewów. Jej rosnąca popularność wiąże się ze zmianami klimatycznymi i poprawą warunków do uprawy.

W ostatnich dwóch latach kukurydza była uprawiana w Polsce na powierzchni około 1,2 mln ha, często w monokulturze. Ogranicza to bardzo płodozmian i jednocześnie wpływa na pogorszenie struktury gleby, obniżenie zawartości próchnicy czy spadek bioróżnorodności organizmów glebowych. Pojawiają się problemy z zatrzymaniem wody w glebie, a jej infiltracja w okresach ulewnych deszczy jest mocno ograniczona.

W takich warunkach niemożliwy jest wysiew międzyplonów, ale dobrym rozwiązaniem jest współrzędna uprawa kukurydzy z trawami. Uprawy współrzędne zdecydowanie najbardziej są rozpowszechnione w produkcji warzyw, co nie oznacza, żeby zagadnieniem nie było warto zainteresować się również w uprawach rolniczych. Współrzędną uprawę kukurydzy z trawami stosują rolnicy z Niemiec, a w Polsce jej propagatorem jest firma DSV.

Na plantacjach kukurydzy wsiewa się odpowiednie mieszanki traw opracowane przez firmę DSV, zyskując na tym jeden sezon uprawy. Jako sprawdzone propozycje firma poleca mieszanki kostrzew siane bezpośrednio przed lub po siewie oraz mieszanki życic siane w fazie 6-8 liścia kukurydzy. Innym wariantem jest mieszanka życicy z koniczyną i wyką.

Wzorując się na zaleceniach niemieckich

Uprawa współrzędna, jak każda inna, wymaga zabiegów odchwaszczania. Utrudnieniem w tej sytuacji jest dobór herbicydów selektywnych w stosunku do trzech bądź nawet czterech gatunków. Taki system uprawy kukurydzy i traw w Polsce jest bardzo mało popularny, stąd brak oficjalnych zarejestrowanych zaleceń.

Można jednak „podpatrzyć” zalecenia niemieckie, w których przewijają się te same herbicydy, które posiadają rejestrację w kraju lub występują pod innymi nazwami handlowymi. Ze względu na nieco mniejszą tolerancję traw, zalecane dawki na ogół są nieco niższe, niż w samej kukurydzy, stąd cały cykl odchwaszczania kukurydzy z wsiewką traw wymaga dwóch zabiegów.

Mieszanki z udziałem kostrzew

Na krajowym rynku jest dostępna mieszanka Humus-Plus-Przedsiew, zalecana do współrzędnej uprawy z kukurydzą. Należy ją wysiać przed lub zaraz po siewie kukurydzy. Taki termin pozwala, oprócz wykonania zabiegów nalistnych, także na zastosowanie chwastobójczych środków doglebowych.

Jako herbicydy doglebowe uznaje się zarówno te stosowane bezpośrednio po siewie, jak i wcześnie po wschodach chwastów (i kukurydzy) o jeszcze słabo wykształconym systemie korzeniowym.

Życica bardziej odporna

O wiele szerzej opracowany jest program dla wsiewki mieszanki życic trwałych (Humus Plus Późny) w kukurydzę. Można wybrać kilka substancji czynnych (zarejestrowanych lub analogicznych herbicydów) możliwych do zastosowania zgodnie z rejestracją krajową.

 

Zakładając taki wariant uprawy można zaaplikować kilka substancji o działaniu doglebowym, a następnie po upływie 2-3 tygodni przystąpić do siewu życic. Jednym z rozwiązań jest zastosowanie S-metolachloru w formie preparatu Dual Gold 960 EC w dawce nieprzekraczającej 1,0 l/ha. Preparat w tej formie oraz kilku innych (Alocha, Basar, Efica 960 EC, Deluge, Metallica) jest dostępny w kraju w celu zwalczania głównie chwastów prosowatych.

Z własnego podwórka

Zestawienie możliwości stosowania niektórych herbicydów na plantacjach kukurydzy z wsiewkami traw jest jedynie wycinkiem zaleceń niemieckich. To zalecenia w znacznej części pokrywające się z krajową rejestracją herbicydów (substancji czynnych), ale nie z oficjalną ich rejestracją w tego typu uprawie.

Pomijając możliwość współrzędnej uprawy należy przyznać, że zakres odchwaszczania kukurydzy jest olbrzymi, a odchwaszczania traw prawie nie istnieje. Do zaleceń niemieckich można by dodać takie substancje czynne jak fluroksypyr u nas zalecany zarówno w kukurydzy, jak i w trawach. Drugim przykładem może być pirydat. To substancja czynna dawno stosowana w kukurydzy i trawach nasiennych pod handlową nazwą Lentagran 45 WP. Jest zarejestrowana również obecnie, ale jedynie w kukurydzy, pod handlowymi nazwami: Diva, Elara i Onyx (wszystkie 600 EC).

Substancje czynne zarejestrowane w kukurydzy z wsiewkami traw zgodnie z niemieckim programem dają wiele możliwości w „przełożeniu” na krajowy rynek. Nazwy handlowe łącznie ze składem substancji czynnych zostały zestawione w programie ochrony kukurydzy zamieszczonym także w tym numerze „Przedsiębiorca Rolny”.

 

Wszystkie z przedstawionych możliwości potencjalnie nadają się do odchwaszczania kukurydzy z wsiewkami kostrzewy i życic. Niestety brak formalnych możliwości ich zastosowania, jednak stanowią informacyjne zaplecze o selektywności wielu substancji czynnych, w stosunku do traw, jakimi są zarówno kukurydza, jak kostrzewy i życice.

 

Separatory ASM Technology są to urządzenia przeznaczone do czyszczenia ziarna. Pracują z każdym rodzaje surowca – od nasion traw, przez zboża, kukurydze, rośliny strączkowe, oleiste do każdego innego rodzaju ziarna. Czyszczą i sortują materiał na frakcje pod względem ciężaru właściwego. I nie są wrażliwe na wilgotność surowca.