Wzrost wartości eksportu produktów zbożowych

Wartość wywozu produktów zbożowych wysoko przetworzonych uległa wzrostowi o 7% do 2,1 mld EUR.

 

Największy udział w ich eksporcie ma pieczywo i wyroby cukiernicze. Odbiorcą pieczywa były głównie Niemcy – 23% wolumenu eksportu tego asortymentu i 153 tys. ton oraz Czechy i Wielka Brytania – po 10% i odpowiednio 68 tys. ton i 65 tys. ton, a także Rosja – 6% i 40 tys. ton. Płatki zbożowe i ziarno preparowane wysyłano przede wszystkim do Niemiec – 15% wolumenu eksportu tego produktu, 24 tys. ton i Wielkiej Brytanii – 12% i19 tys. ton. Makarony sprzedane zostały szczególnie na Ukrainę – 20% i 11 tys. ton oraz do Wielkiej Brytanii – 13% i 7 tys. ton i Niemiec – 11% i 6 tys. ton. Całkowity wywóz zbóż, czyli ziarna oraz przetworów zbożowych w 2019 r., podobnie jak przed rokiem, wyniósł 5,4 mln ton w ekwiwalencie ziarna. Zyski z wysyłki były o ponad 4% wyższe od otrzymanych rok wcześniej i osiągnęły 3,1 mld EUR. W 2019 r. przywóz ziarna zbóż do Polski uległ spadkowi. Do kraju sprowadzano 1,2 mln ton ziarna zbóż, tj. mniej o 3% niż w tym samym czasie poprzedniego roku. Spadek przywozu odnosił się przede wszystkim do pszenicy o 15% do 554 tys. ton, jęczmienia o 5% do 215 tys. ton i żyta o 78% do 12 tys. ton. Zwyżkę zaobserwowano przede wszystkim w imporcie kukurydzy o 35% do 389 tys. ton. Największymi dostawcami ziarna zbóż były kraje UE – 1 mln ton i 84% importu ziarna, a spoza UE – Ukraina – 160 tys. ton i 11% i Argentyna – 34 tys. ton i 3%.

 

Około 87% importowanego ziarna zbóż sprowadzono z krajów UE, zwłaszcza położonych blisko naszej granicy. Pszenicę sprowadzano przede wszystkim ze Słowacji, z Czech i Niemiec. Kukurydzę sprowadzano przede wszystkim z Ukrainy, Słowacji i Węgier, żyto – z Ukrainy i Niemiec oraz Litwy, a pszenżyto – z Litwy i Słowacji. Największym dostawcą jęczmienia była Francja i Wielka Brytania. Wydatki poniesione na zakup ziarna zbóż w 2019 r., podobnie jak przed rokiem, wyniosły 313 mln EUR. Wartość importu produktów zbożowych pierwotnego przetwórstwa w 2019 r. była o 11% większa niż w poprzednim roku i ukształtowała się w granicy 256 mln EUR. Blisko 97% sprowadzanych produktów zbożowych pierwotnego przetwórstwa przywożono głównie z krajów UE. Mąkę importowano przede wszystkim z Niemiec i Włoch, kasze i grysiki – z Węgier i Austrii, a słód – ze Słowacji i z Czech. Największym dostawcą glutenu do Polski była Francja i Belgia. Do Polski przywożono też produkty zbożowe wysoko przetworzone. Wydatki poniesione na zakup tych produktów w 2019 r. wyniosły 565 mln EUR i były o 11% wyższe niż przed rokiem. Największy udział w ich eksporcie stanowiło pieczywo i wyroby cukiernicze. Dostawcami pieczywa były głównie Niemcy i Słowacja. Płatki zbożowe i ziarno preparowane przywożono przede wszystkim z Niemiec i Francji, a makarony z Włoch i Niemiec. Całkowity import zbóż w 2019 r. wyniósł 2,3 mln ton i był o 1% wyższy niż przed rokiem. Wydatki poniesione na przywóz były o 6% większe od uzyskanych rok wcześniej i wyniosły 1,1 mld EUR.

 

Nasza firma posiada w swojej ofercie urządzenia dedykowane dla przetwórstwa spożywczego. Separatory ASM mogą być wykorzystywane przy przerobie zbóż, kukurydzy, rzepaku, słonecznika, soi, ryżu, a nawet kawy. Dzięki unikalnej technologii skutecznie usuwają zanieczyszczenia, szkodniki, czy ziarna niepełnowartościowe. Świetnie nadają się do usuwania domieszek innych roślin (np. zanieczyszczenie ziarnem pszenicy w kukurydzy). Mogą być wykorzystywane do czyszczenia wstępnego lub dokładnego. Znajdują zastosowanie w skupie, magazynowaniu i przerobie. Technologia separatorów aerodynamicznych ASM Technology została opatentowana na rynku amerykańskim.