ASM Technology Sp. z o.o. gavo Europos fondų paramą projektui Nr. POIR.02.03.02-06-0098/20 „Inovatyvios technologinės linijos kūrimas ASM Technology Sp. z o.o. poreikiams”, kuriam taikoma 2021 m. liepos 08 d. finansavimo sutartis Nr. POIR.02.03.02-06-0098/20-00 pagal 2014-2020 m. veiksmų programos „Intelektinė plėtra” 2 prioritetinės krypties „Aplinkos ir verslo potencialo didinimas” 2.3 priemonę „Parama moksliniams tyrimams, technologinei plėtrai ir inovacijoms”, 2.3 priemonę „Pro-inovacinės paslaugos įmonėms”, 2.3.2 papunktį „Inovaciniai čekiai MVĮ”.
Pagrindinis projekto tikslas – padidinti ASM Technology Sp. z o.o. konkurencingumą ir inovatyvumą vidaus rinkoje, sukuriant ir įdiegiant inovatyvius produktus gamybai ir pardavimui: grūdų, aliejinių ir ankštinių augalų valymo ir atskyrimo technologinę liniją.

Projekto vertė: 335 790,00PLN.
Bendrasis finansavimas: 232 050,00 PLN