Aerodynamic separator ASM-300

Delivered to the farm Strubno – Kazimierz Siatkowski (Warmian-Masurian Voivodeship)

Completion date – June 2021.