ASM Technology Sp. z o.o. uzyskała wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt nr POIR.03.03.03-06-0006/20 pn. „ Ekspansja firmy ASM TECHNOLOGY Sp. z o.o. na rynki zagraniczne, poprzez udział w Programie promocji branży maszyn i urządzeń” objęty umową o dofinansowanie nr POIR.03.03.03-06-0006/20-00 z dnia 7 październik 2020 r. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Celem projektu jest poprawa pozycji firmy, wzrost konkurencyjności i rozpoczęcie sprzedaży eksportowej oraz promocja innowacyjnych produktów i marki firmy ASM TECHNOLOGY Sp. z o.o., na rynku międzynarodowym, poprzez udział w targach i misjach gospodarczych branży maszyn i urządzeń, przekładające się na wzrost przychodów i maksymalizację zysków.

 

Wartość projektu: 273 506.00 zł

Dofinansowanie: 205 129.50 zł